Betrokkenheid van
ouders en leerlingen

Ouderbetrokkenheid

Ouders nemen een belangrijke plaats in op school. Het team vindt dat niet alleen de kinderen zich thuis moeten voelen op school, maar ook de ouders. Maak voor een persoonlijk gesprek een afspraak, dan kan de leerkracht zorgen dat hij ruim de tijd heeft om met u te praten.

SOCIAL SCHOOLS

Social schools is een online, afgeschermde en veilige omgeving voor het uitwisselen van informatie tussen ouders/verzorgers, school en leerkrachten. Middels Social Schools ontvangt u als ouders alle schoolpost digitaal, per mail. Tevens plannen ouders, op uitnodiging, zelf hun tijdstip in voor de oudergesprekken.

Ouder(-kind)gesprekken

Op school hanteren wij diverse ouder(-kind) gesprekken.

In het begin van het schooljaar starten we met de info-/doelgesprekken, hier zijn de kinderen van de groepen 6 t/m 8 bij het gesprek aanwezig. Tijdens deze gesprekken worden doelen gemaakt voor de komende periode. Dit naar aanleiding van een ingevulde lijst van ouders en/of leerlingen.
In het derde kwartaal zijn de leerlingen weer bij het gesprek aanwezig, ditmaal vanaf groep 5. Hier wordt met de ouder en de leerling de voortgang besproken.

Naast de deze ouder(-kind) gesprekken hanteren wij in het tweede kwartaal ook de gewone oudergesprekavond (eenmalig). Op het einde van het schooljaar zijn er nog oudergesprekken op uitnodiging.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is een inspraakorgaan voor ouders en onderwijzend personeel. De bevoegdheid van de MR is gebaseerd op twee rechten, namelijk het advies- en het instemmingsrecht en vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap Primair Onderwijs. Het adviesrecht houdt in, dat bij voorstellen of besluiten van het schoolbestuur de MR haar mening kan geven. Het instemmingsrecht betekent dat de MR haar instemming aan een besluit of verandering moet geven om het doorgevoerd te krijgen.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen. Suggesties, tips of andere input voor de MR kan doorgegeven worden via de  mail of de MR-brievenbus in de school.

Naast de medezeggenschapsraad is er ook nog de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de gezamenlijke scholen van de Lowys Porquinstichting.

OUDERPANEL

Het ouderpanel bestaat uit drie ouders en de directeur. Het treedt op als een soort van adviesraad en klankbord voor de directie van de school. Het ouderpanel denkt mee over allerlei verschillende zaken die spelen op school. Het ouderpanel vergadert 4 à 5 keer per jaar.

OUDERVERENIGING

De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:

  • Hand- en spandiensten verrichten (bijv. bij festiviteiten).
  • Ouders informeren en raadplegen (het houden van thema avonden, mededelingen via de nieuwsbrief).
  • Klankbord voor ouders.

De OV voert deze taken uit in samenwerking met het team en de directie van de school. De oudervereniging heeft het wettelijke recht om de medezeggenschapsraad te adviseren over onderwerpen die van belang zijn voor de ouders.

LEERLINGENRAAD

Op school hebben wij een leerlingenraad. De raad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  In het begin van ieder schooljaar vinden er in deze groepen verkiezingen plaats. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar.

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de  schoolorganisatie, dus de betrokkenheid wordt vergroot.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Zij kunnen de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De kinderen ondervinden in de bijeenkomsten wat realistisch en haalbaar is.
  • De raad is spreekbuis voor de andere kinderen van de school.
  • Het bevordert actief burgerschap.