Betrokkenheid
van ouders en
kinderen

Ouderbetrokkenheid

Ouders nemen een belangrijke plaats in op school. Het team vindt dat niet alleen de kinderen zich thuis moeten voelen op school, maar ook de ouders. Maak voor een persoonlijk gesprek een afspraak, dan kan de leerkracht zorgen dat hij ruim de tijd heeft om met u te praten.

SOCIAL SCHOOLS

Social schools is een online, afgeschermde en veilige omgeving voor het uitwisselen van informatie tussen ouders/verzorgers, school en leerkrachten. Middels Social Schools ontvangt u als ouders alle schoolpost digitaal, per mail. Tevens plannen ouders, op uitnodiging, zelf hun tijdstip in voor de oudergesprekken.

Ouder(-kind)gesprekken

Begin schooljaar (derde schoolweek) vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Dit gesprek is verplicht voor alle ouders. Tijdens deze gesprekken gaat de leerkracht in gesprek met ouders en kind. Er wordt kennis gemaakt, informatie uitgewisseld over het kind en de groep en er worden samen doelen gesteld voor het schooljaar.
Eind november worden alle ouders met hun kind uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Hierin staat vooral het welbevinden van het kind centraal.

In februari/maart krijgen de kinderen hun rapportfolio mee naar huis. Naar aanleiding hiervan kan een gesprek plaats vinden met de leerkracht. Dit kan zowel op vraag vanuit ouders, dan vanuit de leerkracht.

Aan het einde van het schooljaar vinden voor alle kinderen uit groep 1 t/m 7 een afsluitend gesprek plaats, waar wordt teruggekeken op het schooljaar en de gestelde doelen van het kennismakingsgesprek. De kinderen krijgen dan opnieuw hun rapportfolio mee naar huis.

Voor de kinderen van groep 8 is er een aparte informatiebijeenkomst betreffende het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast zijn er (pre)adviesgesprekken (groep 7 en 8), waarbij ouders en uw kind aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt het advies van school besproken.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is een inspraakorgaan voor ouders en onderwijzend personeel. De bevoegdheid van de MR is gebaseerd op twee rechten, namelijk het advies- en het instemmingsrecht en vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap Primair Onderwijs. Het adviesrecht houdt in, dat bij voorstellen of besluiten van het schoolbestuur de MR haar mening kan geven. Het instemmingsrecht betekent dat de MR haar instemming aan een besluit of verandering moet geven om het doorgevoerd te krijgen.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen. Suggesties, tips of andere input voor de MR kan doorgegeven worden via de  mail of de MR-brievenbus in de school.

Naast de medezeggenschapsraad is er ook nog de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de gezamenlijke scholen van de Lowys Porquinstichting.

OUDERPANEL

Het ouderpanel bestaat uit zes ouders en de directeur. Het treedt op als een soort van adviesraad en klankbord voor de directie van de school. Het ouderpanel denkt mee over allerlei verschillende zaken die spelen op school. Het ouderpanel vergadert 4 à 5 keer per jaar.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De belangrijkste taken van de activiteitencommissie zijn:

  • Hand- en spandiensten verrichten (bijv. bij festiviteiten).
  • Ouders informeren en raadplegen (het houden van thema avonden, mededelingen via de nieuwsbrief).
  • Klankbord voor ouders.

De AC voert deze taken uit in samenwerking met het team en de directie van de school.

LEERLINGENRAAD

Op school hebben wij een leerlingenraad. De raad bestaat uit 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8.  In het begin van ieder schooljaar vinden er in deze groepen verkiezingen plaats. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar.

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de  schoolorganisatie, dus de betrokkenheid wordt vergroot.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Zij kunnen de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De kinderen ondervinden in de bijeenkomsten wat realistisch en haalbaar is.
  • De raad is spreekbuis voor de andere kinderen van de school.
  • Het bevordert actief burgerschap.